Καλώς ήλθατε

Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος αποφάσισε στη συνεδρίασή της 9/02-05-2011 (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2547/6-5-2011) την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ» και τη θέση της σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970. Η ανάκληση ισχύει από 2 Μαΐου 2011.

Επόπτης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης ορίστηκε με την ανωτέρω απόφαση, η κα. Αντιγόνη Βαφείδου (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2547-6/5/2011, ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 935-31/1/2014, ΓΕΜΗ 6460/20-1-2016).

Εκκαθαριστής για την ασφαλιστική εκκαθάριση έχει οριστεί η κα Ευαγγελία Παρίση του Χρήστου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΦΕΚ ΑΕ – ΕΠΕ 4032/4-7-2013, ΦΕΚ ΑΕ – ΕΠΕ 4242-2/5/2014, ΓΕΜΗ 125136/4-12-2015, ΓΕΜΗ 15219/11-2-2016)

Ψηφίσθηκε από την ελληνική Βουλή το νέο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4364/2016 (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 13/5-2-2016), από 1.1.2016 καταργείται το ν.δ 400/1970. Η ασφαλιστική εκκαθάριση της «ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΕΑΕΑΖ.», όπως και όλες οι υφιστάμενες μέχρι και την 31.12.2015 ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις, διέπονται από τις νέες ρυθμίσεις του ν. 4364/2016 και ειδικότερα των άρθρων 235 έως 248.